CHINA FOCUS TOUR 2010 - GUILIN, GUANGZHOU AND HANGZHOU - rpcrowe